Regulamin

Regulamin portalu Foxelo

Określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Portal, zawierający najważniejsze informacje o Usługodawcy, Portalu oraz o prawach Oferenta i Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Umieszczanie Kuponów
§ 5 Płatności
§ 6 Pobieranie Kuponów
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Realizacja kuponu
§ 10 Reklamacje
§ 11 Dane osobowe
§ 12 Zastrzeżenia
§ 13 Postanowienia dotyczące Użytkowników niebędących Konsumentami

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Portalu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Oferent może umieszczać w Portalu swoje Kupony.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupon – wirtualny twór, który udostępniany jest Użytkownikowi za pośrednictwem adresu e-mail. Upoważnia do określonej w swoich szczegółach zniżki lub oferty specjalnej, która możliwa jest do realizacji u wskazanego Oferenta.
Użytkownik – każdy podmiot korzystający w Portalu. Użytkownikiem jest zarówno Konsument jak i Oferent.
Oferent – podmiot posiadający Konto w Portalu, upoważniony do realizacji Kuponu na rzecz Konsumenta.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Portal – portal internetowy Foxelo prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.foxelo.pl.
Usługodawca – PAWEŁ SCHARMACH, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Scharmach Consulting Paweł Scharmach, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5922107884, nr REGON 220444123, ul. Rokocin 4D, 83-200 Starogard Gdański.

 

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Rokocin 4D, 83-200 Starogard Gdański
 2. Adres e-mail: biuro@foxelo.pl
 3. Telefon: 535 46 83 87

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Do pobrania Kuponu na Portalu, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

§ 4 UMIESZCZANIE KUPONÓW

 1. Kupon może zostać zamieszczony przez Oferenta za pośrednictwem formularza umieszczonego na Portalu lub przez obsługę Portalu na bezpośrednie zlecenie Oferenta.
 2. Umieszczenie Kuponu na Portalu jest płatne.
 3. Cena umieszczenia Kuponu na Portalu uzależniona jest od ilości dostępnych pobrań oraz wybranych form promowania kuponu.
 4. Całkowity koszt Kuponu widoczny jest w formularzu podczas jego tworzenia.
 5. Kupon zostaje umieszczony na Portalu jego opłaceniu przez Oferenta oraz weryfikacji treści przez obsługę portalu.
 6. Podczas tworzenia Kuponu zabrania się umieszczania treści oraz grafik, do których wykorzystywania Oferent nie ma praw.
 7. Za treści oraz grafiki umieszczone w Kuponie odpowiedzialność ponosi Oferent oświadczając tym samym, że posiada pełne prawo do ich wykorzystywania i rozpowszechniania.
 8. Zabrania się umieszczania Kuponów w imieniu firm i osób trzecich bez ich wyraźnej zgody i upoważnienia.
 9. Umieszczając treści i grafiki na portalu Oferent udziela prawa Usługodawcy do dalszego ich rozpowszechniania. W tym do celów promocyjnych oraz na portalach społecznościowych.
 10. Umieszczenie Kuponu na Portalu jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Oferentem a Usługodawcą.
 11. O publikacji Kuponu na Portalu Oferent zostanie powiadomiony mailowo.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za umieszczony Kupon można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej PayU.
 2. Usługodawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Oferenta kartą płatniczą, Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Oferenta.
 4. Pobieranie Kuponów przez użytkowników jest bezpłatne.

 

§ 6 POBIERANIE KUPONÓW

 1. Pobieranie Kuponów możliwe jest tylko w przypadku Kuponów opublikowanych na Portalu.
 2. Pobierając Kupon Użytkownik podaje swój adres e-mail.
 3. Zabrania się Użytkownikowi używania w Portalu adresów e-mail do których nie ma prawa użytkowania.
 4. Link do pobrania wybranego Kuponu zostanie wysłany na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Każdy Kupon posiada swój indywidualny numer.
 6. Wszelkie problemy z pobraniem kuponu należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@foxelo.pl.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od świadczenia usługi przysługuje Oferentowi do momentu publikacji Kuponu na Portalu.
 2. Chęć odstąpienia od umowy należy wysłać mailowo na adres biuro@foxelo.pl.
 3. Chęć odstąpienia od umowy musi zostać wysłana z adresu e-mail przypisanego do Kuponu, który ma zostać usunięty.
 4. W przypadku niezgodności adresu e-mail zgłoszenia oraz adresu e-mail przypisanego do Kuponu, zgłoszenie zostanie uznane jako nieautoryzowane i zignorowane.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Usługodawca zwraca Oferentowi wszystkie otrzymane od niego płatności z wyjątkiem dodatkowych kosztów grafik zakupionych na zlecenie Oferenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Oferenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Oferenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Oferenta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Oferenta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Oferenta.

 

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Oferentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 REALIZACJA KUPONU

 1. Realizacja Kuponu odbywa się w siedzibie Oferenta lub miejscu przez niego wskazanym.
 2. Przed realizacją kuponu należy skontaktować się z Oferentem w celu ustalenia szczegółów.
 3. Portal oraz Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy merytoryczne zawarte w Kuponie.
 4. Warunki realizacji Kuponu oraz szczegóły i wykluczenia dostępne są u Oferenta.

 

§ 10 REKLAMACJE

 1. Oferent ma możliwość reklamowania wadliwego wykonania usługi.
 2. Oferent może zgłosić reklamację w przypadku:
  1. Braku publikacji Kuponu w przeciągu 2 dni roboczych.
  2. Błędów w opublikowanym Kuponie.
 3. Reklamacje dotyczące działania Portalu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Oferenta rezultatu, Oferenta może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 11 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Konsumenta lub Oferenta podczas korzystania z Portalu jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Portalu.

 

§ 12 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Oferenta treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowe utworzenie Kuponu w Portalu stanowi odrębną umowę usługi i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji usługi.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia i niepublikowania Kuponu jeśli:
  1. Jest on niezgodny z niniejszym regulaminem,
  2. Narusza dobre imię osób trzecich,
  3. Godzi w dobre obyczaje,
  4. Jest niezgodny z Prawem RP.
  5. Nosi znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.
 5. W przypadku odrzucenia Kuponu wpłacone przez Oferenta środki zostaną  zwrócone na tych samych zasadach jak w przypadku odstąpienia od umowy, które są określone w § 7 niniejszego regulaminu.
 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, za wyjątkiem zapisów § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Oferenta niebędącego Konsumentem jest wyłączona, za wyjątkiem zapisów § 7 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Oferentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

Ostatnia modyfikacja regulaminów: 31.05.2022r.

Dla wystawców ofert

 1. Kliknij "dodaj ofertę" u góry na stronie
 2. Skomponuj swoją ofertę
 3. Uzupełnij dane i opłać Twoją konfigurację

Po weryfikacji Twoja oferta pojawi się na portalu, a po wybraniu dodatkowych opcji zostaną one automatycznie zrealizowane.

Docieraj z reklamą do tysięcy ludzi w twoim mieście!

Dla klientów

 1. Wybierz interesującą Cię ofertę
 2. Kliknij przycisk "pobierz kupon"
 3. Podaj swojego maila i zaakceptuj regulamin

Po chwili otrzymasz na wiadomość ze specjalnym kuponem rabatowym uprawniający Cię do rabatu w firmie jakiej dotyczy oferta.

Bądź sprytny jak lis! kupuj taniej!

Bezpieczne płatności

Bezpieczne płatności

Płacąc za wystawienie ofert w naszym serwisie masz pełna gwarancję, że Twoje dane są bezpieczne.